By Lynn

Algemene Voorwaarden

1. Identiteit van de ondernemer

ByLynn
Fashion and more

Rodenburgseweg 6
5473 RH Heeswijk-dinther

Kvk: 80574920
Btw: NL003458785B54

E-mail klantenservice: info@bylynn.nl

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ByLynn en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ByLynn en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3. Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als ByLynn gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het anbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie van jouw bestelling door ByLynn. Alle prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt.

5. Herroepingsrecht

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de ondernemer door middel van het sturen van een e-mail naar info@by-lynn.nl. Wanneer de consument binnen de gestelde termijn de geleverde artikelen niet aan ByLynn heeft geretourneerd, is de koop een feit.

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ByLynn verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken om te bekijken. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product.

7. De prijs

De prijzen die ByLynn hanteert zijn inclusief BTW.

8. Levering en uitvoering

ByLynn zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan ByLynn kenbaar heeft gemaakt.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ByLynn tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan ByLynn bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Ons streven is de bestellingen binnen zeven werkdagen, na ontvangst van de gehele betaling, te verzenden naar het door de consument aangegeven afleveradres

9. Betaling

ByLynn werkt met online vooruitbetaling of betaling vooraf per bankoverschrijving. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

10. Klachtenregeling

ByLynn beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ByLynn. Dit kan de consument realiseren door een mail te sturen naar info@by-lynn.nl. ByLynn hanteert een termijn van 14 dagen voor het verwerken van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Alle prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maakt. Voor transport binnen Nederland brengt ByLynn €3,95 in rekening. Voor consumenten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling.

Indien een levertijd, om welke reden dan ook, niet gerealiseerd kan worden, geeft dit de consument geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet- nakoming van enige verplichting welke voor de consument uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overkomst mocht voortvloeien.

11. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering.